main-logo-gr
  • Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

Χαλκόρ - Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012, και συγκεκριμένα την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και τη συνεχή επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ πέτυχε αύξηση κατά 5% του όγκου πωλήσεων του, διατηρώντας ή αυξάνοντας μερίδια αγοράς στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται. Η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε τάσεις συρρίκνωσης στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Γερμανία, ενώ αντίθετα στις Η.Π.Α. έδειξε σημάδια βελτίωσης, κάτι που ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα αυξάνοντας την παρουσία του. Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ασθενική, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση και βρισκόμαστε πια στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον σαράντα ετών.
 
Σε επίπεδο όγκων το 2012, δεν υπήρχαν αξιόλογες μεταβολές στο μίγμα των πωλήσεων. Έτσι, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 43% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 24%, τα προϊόντα έλασης το 19%, οι λάμες χαλκού το 9% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 5%. Μεταβολή όμως υπήρχε εντός των ομάδων προϊόντων, με αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων σωλήνων αλλά και της έλασης χαλκού για βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς τα προϊόντα εγκαταστάσεων επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συρρίκνωση του κατασκευαστικού τομέα στις περισσότερες αγορές της Ευρώπης.
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2012 σε Ευρώ 1.259,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1.249,3 εκατ. το 2011 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν πτώση κατά 29,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 44,4 εκατ. έναντι Ευρώ 63,2 εκατ. το 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2012 σε Ευρώ 34,3 εκατ. έναντι Ευρώ 49,2 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας μείωση κατά 30,3%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 8,7 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 23,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων) ανήλθαν το 2012 σε ζημιές Ευρώ 31 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 11,4 εκατ. το 2011. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 26 εκατ. ή Ευρώ -0,2565 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 15,6 εκατ. ή Ευρώ -0,1539 ανά μετοχή το 2011.
 
Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2012 σε Ευρώ 13,4 εκατ. έναντι Ευρώ 12,3 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας αύξηση κατά 8,7%, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων) ανήλθαν το 2012 σε ζημιές Ευρώ 10,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 11,3 εκατ. το 2011 βελτιωμένα κατά 10,5%.
 
Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση και την Ελλάδα να παραμένει σε βαθιά ύφεση. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αρνητικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης. Η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων εξακολούθησε να κινείται σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Όσον αφορά τα καλώδια, η γενική έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει σε αναβολή αρκετών επενδυτικών σχεδίων, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας. Επιπλέον, ο κλάδος των καλωδίων επηρεάστηκε αρνητικά από τα αυξημένα σταθερά κόστη λόγω της ενσωμάτωσης της FULGOR καθώς και λόγω των δαπανών αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης των παραγωγικών της διαδικασιών.
 
Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος αύξησε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των περιθωρίων στους χαλκοσωλήνες για βιομηχανική χρήση (ψύξη, κλιματισμός και λοιπές βιομηχανικές εφαρμογές) και στη βιομηχανική έλαση και διέλαση (για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εφαρμογές) μετρίασε τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης των αγορών όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται. Τέλος, η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά και από το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.  
 
Το 2013, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση. Επιπλέον, και την τρέχουσα χρήση η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού αποτελούν την κύρια προτεραιότητα μας.
 
Δημοσίευση την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 31.12.2012 δημοσιεύονται στο Φύλλο της 28ης Φεβρουαρίου 2013 της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.halcor.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.
 
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013